Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Licznik odwiedzin
(od 14.04.2008r.):

Aktualności

Nabór na stanowiska 3 pomocy nauczyciela wychowania przedszkolnego

2018-03-05

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Niwiska, Niwiska 487, 36-147 Niwiska ogłasza nabór na stanowiska 3 pomocy nauczyciela wychowania przedszkolnego w pełnym wymiarze czasu pracy. Wybrane osoby zostaną zatrudnione w ramach projektu „Sieć punktów przedszkolnych w Gminie Niwiska”, Nr umowy: RPPK.09.01.00-18-0005/17-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej.
Liczba wolnych miejsc pracy: 3, w tym :
1 miejsce pracy-Punkt Przedszkolny w Kosowach- integracyjny
1 miejsce pracy-Punkt Przedszkolny w Siedlance
1 miejsce pracy-Punkt Przedszkolny w Trześni

1. Przedmiot naboru:
a) Stanowisko: pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego.
b) Miejsce wykonywania pracy: Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Niwiska, Niwiska 487, 36-147 Niwiska (Punkt Przedszkolny w Kosowach/ Punkt Przedszkolny w Siedlance/ Punkt Przedszkolny w Trześni)
c) Wynagrodzenie współfinansowane będzie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
d) Okres zatrudnienia: od kwiecień 2018r. do marzec 2019r.
e) Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony.

2. Wymagania niezbędne (na wskazanym stanowisku pracy):
a) Wykształcenie min. średnie
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,
c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
d) nie toczy się przeciwko osobie/kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
e) przestrzeganie podstawowych zasad moralnych.

3. Wymagania dodatkowe
a) doświadczenie w pracy z dziećmi,
b) kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,
c) zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią,
d) poczucie odpowiedzialności,
e) znajomość i obsługa programów komputerowych: pakietu MS Office, umiejętność korzystania z poczty elektronicznej, Internetu,
f) wysoka kultura osobista i komunikatywność,
g) umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) wykonywanie zadań określonych przez nauczycieli,
b) tworzenia warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju,
c) rozpoznawania potrzeb, możliwości zdolności i zainteresowań wychowanków,
d) współdziałanie i informowanie rodziców o postępach dzieci,
e) realizowania zasad i czynności wynikających ze statutu szkoły lub przedszkola.

3. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny (CV),
b) kwestionariusz osobowy,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie inne posiadane kwalifikacje czy umiejętności (kserokopie),
d) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
f) oświadczenie o tym, że nie toczy się przeciwko nauczycielowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście od dnia 5 marca 2018r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Niwiska – pokój nr 10, Niwiska 430, 36-147 Niwiska – Partner w godzinach od 7:30 do 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Nabór na stanowiska 3 pomocy nauczyciela wychowania przedszkolnego”, w terminie do dnia 19 marca 2018r. do godziny 15:30.

Wszelkie nieuregulowane sprawy rozstrzyga Komisja Rekrutacyjna w skład której wchodzą przedstawiciele: Zarządu Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Niwiska i Partnera Projektu- Gminy Niwiska, oraz Koordynator Projektu.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Niwiska, w ogłoszeniach na stronie Gminy Niwiska (Partner).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).


Katalog usług

kliknij
Galeria

Galeria zdjęć >>
Sołectwa
Rozrywka
Inne

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin