Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Ogłoszenia urzędowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZS/POPC/2018 na zadanie Dostawa wraz montażem sprzętu komputerowego w ramach Projektu „Cyfrowa Gmina Niwiska

2018-10-01

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 sztuk komputerów przenośnych z oprogramowaniem Sprzęt powinien spełniać parametry opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Sprzęt będzie użytkowany do realizacji projektu szkoleniowego „Cyfrowa Gmina Niwiska", realizowany w ramach projektu Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej, projekt grantowy realizowany w ramach Działania 3.1 „Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
zapytanie ofertowe
załaczniki do zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU PRZEPROWADZENIA ROZEZNANIA RYNKU

2018-10-01

Gmina Niwiska/ Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom stosując zasadę rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, uczestników projektu „Edukacja szansą na rozwój w Gminie Niwiska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
zapytanie
załacznik nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU PRZEPROWADZENIA ROZEZNANIA RYNKU

2018-09-24

Gmina Niwiska/ Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom stosując zasadę rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkoleń/ kursów doskonalących dla nauczycieli, uczestników projektu: „Edukacja szansą na rozwój w Gminie Niwiska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
zapytanie
załącznik nr 1

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI-
Własności Gminy Niwiska przeznaczonych do dzierżawy

2018-09-24

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI-Własności Gminy Niwiska przeznaczonych do dzierżawy - pobierz

Konkurs ofert na badania z zakresu wykrywania raka prostaty

2018-09-04

Na podstawie art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 późn. zm./. Urząd Gminy Niwiska ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Profilaktyka wczesnego wykrywania raka prostaty”.

Badaniami będą objęci mężczyźni, mieszkańcy gminy Niwiska. Program adresowany jest do mężczyzn w wieku powyżej 45 lat.

 • Zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy Niwiska
 • Program “Profilaktyka wczesnego wykrywania raka prostaty”
 • Ogłoszenie
 • Formularz zgłoszeniowy Oferenta
 • Formularz ofertowy
 • Oświadczenie
  [pobierz]


 • OGŁOSZENIE O NABORZE Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Niwiska ogłasza nabór na 2 stanowiska pracy: Opiekunki/ Opiekuna w żłobku (w wymiarze pełnego etatu)

  2018-08-31

  Wybrane osoby zostaną zatrudnione w ramach projektu „Chatka PUCHATKA”, Nr umowy: RPPK.07.04.00-IP.01-18-016/18, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, z zastrzeżeniem zrekrutowania wystarczającej ilości beneficjentów przedmiotowego projektu.
  Nabór na stanowisko opiekunka - opiekun żłobka- pobierz
  Nabór na stanowisko pomoc opiekunki - opiekuna żłobka - pobierz
  kwestionariusz osobowy- pobierz
  Oswiadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawcow Przesteps...- pobierz

  Zapytanie ofertowe w celu przeprowadzenia rozeznania rynkuna: „Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń w budynku żłobka w Siedlance”

  2018-08-01

  Stowarzyszenie Kół Gospodyń wiejskich Gminy Niwiska stosując zasadę rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na „Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń w budynku żłobka w Siedlance” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
  Zapytanie ofertowe: „Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń w budynku żłobka w Siedlance”- pobierz
  Formularz ofertowy - pobierz

  Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Niwiska

  2018-05-17

  Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Niwiska na okres 3 lat zgodnie z wnioskiem Zakładu Usług Komunalnych 36-147 Niwiska 430 z dnia 09 marca 2018 r. więcej

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługa cateringowa -w ramach projektu ,,Sieć punktów przedszkolnych w Gminie Niwiska

  2018-03-30

  Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Niwiska, Niwiska 487, 36-147 Niwiska zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługa cateringowa w ramach projektu „Sieć punktów przedszkolnych w Gminie Niwiska”, Nr umowy: RPPK.09.01.00-18-0005/17-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

  Nabór na stanowiska 3 pomocy nauczyciela wychowania przedszkolnego

  2018-03-05

  Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Niwiska, Niwiska 487, 36-147 Niwiska ogłasza nabór na stanowiska 3 pomocy nauczyciela wychowania przedszkolnego w pełnym wymiarze czasu pracy. Wybrane osoby zostaną zatrudnione w ramach projektu „Sieć punktów przedszkolnych w Gminie Niwiska”, Nr umowy: RPPK.09.01.00-18-0005/17-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej. więcej

  Nabór na stanowiska 6 nauczycieli wychowania przedszkolnego

  2018-03-05

  Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Niwiska, Niwiska 487, 36-147 Niwiska ogłasza nabór na stanowiska 6 nauczycieli wychowania przedszkolnego w pełnym wymiarze czasu pracy. Wybrane osoby zostaną zatrudnione w ramach projektu „Sieć punktów przedszkolnych w Gminie Niwiska”, Nr umowy: RPPK.09.01.00-18-0005/17-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej. więcej

  Informacja o ilości odebranego odpadu

  2017-09-25

  Niwiska, dnia 25.09.2017r.

  W ramach przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych zostało odebrane od mieszkańców Gminy Niwiska 46,800 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest. Przedmiotowe zadanie zostało rozpoczęte 22 czerwca 2017 roku a zakończone 8 września 2017 roku. Wykonanie powyższego zadania zostało zlecone Firmie Green Res Sp. z o. o. ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 35-210 Rzeszów, która dokonała odbioru od zgłoszonych we wniosku mieszkańców wyrobów zawierających azbest. Materiały konstrukcyjne zawierające azbest zostały odebrane przez ww. firmę po czym zostały unieszkodliwione poprzez składowanie na składowisku odpadów EKO-AZBEST Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik. Teren po odebraniu od mieszkańców odpadu został mechanicznie uporządkowany. Zrealizowane zadanie przyczyniło się do osiągnięcia efektu ekologicznego poprzez stopniowe usuwanie materiałów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Niwiska. Celem zadania było wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy spowodowanych azbestem.

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w miejscowosci Kosowy

  2017-09-22

  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI od 22 września 2017 r. do 13 września 2017 r. zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Niwiska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Kosowach przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wykaz nieruchomości - Kosowy

  OGŁOSZENIE Gmina Niwiska

  2017-09-22

  na podstawie Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2017 poz. 1460 tj) ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

  CEL PROJEKTU
  Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych i opiekuńczych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i/ lub rodzin osób niepełnosprawnych, zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe i/lub osób starszych/niesamodzielnych oraz osób pełniących funkcje opiekuńcze wobec nich, zamieszkałych na terenie Gminy Niwiska

  Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie dla określonej grupy docelowej.

  CEL PARTNERSTWA
  Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Niwiska przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacja części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

  Partnerem w projekcie w zakresie wspólnej realizacji wybranych przedsięwzięć, mogą być wszystkie podmioty, które są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach projektu m. in. podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające w obszarze pomocy i integracji społecznej i/lub podmioty ekonomii społecznej.

  Pełna treść ogłoszenia - [pobierz]
  Wyniki do ogłoszenia - [pobierz]

  Konkurs ofert na badania z zakresu wykrywania raka prostaty

  2017-09-25

  Na podstawie art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 późn. zm./. Urząd Gminy Niwiska ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Profilaktyka wczesnego wykrywania raka prostaty”.

  Badaniami będą objęci mężczyźni, mieszkańcy gminy Niwiska. Program adresowany jest do mężczyzn w wieku powyżej 45 lat.

  Zarządzenie nr 51A/2017 Wójta Gminy Niwiska w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Zdrowotnego na lata 2017-2018. z załącznikami (ogłoszenie, formularz zgłoszeniowy Oferenta, Formularz ofertowy, oświadczenie) - [pobierz]

  Informacja o wyborze najkorzystnijszej oferty - [pobierz]

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej w miejscowosci Niwiska

  2017-05-11

  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI od 11 maja 2017 r. do 31 maja 2017 r. zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Niwiska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Niwiskach przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej
  Wykaz nieruchomości - Niwiska

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w miejscowosci Kosowy

  2017-05-11

  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI od 11 maja 2017 r. do 31 maja 2017 r. zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Niwiska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Kosowach przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wykaz nieruchomości - Kosowy

  Wójt Gminy Niwiska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej:

  2017-04-18

  w Leszczach tj. działka 275/2 o pow. 0,30 ha (B-PsIV) w sąsiedztwie użytków rolnych i nielicznej rozproszonej zabudowy, niezabudowana o regularnym kształcie, pozbawiona dostępu do drogi publicznej. Teren działki płaski. Nieruchomość posiada KW TB1K/00008471/1. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Cena wywoławcza wynosi 7 120,00 zł (siedem tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100). Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT 23%. Wadium wynosi 500,00 zł (pięćset złotych 00/100). Przetarg odbędzie się w dniu 19 maja 2017 roku o godzinie 1000 w budynku Urzędu Gminy Niwiska w pokoju nr 4. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Niwiska Nr 38 9180 1034 2003 2001 3909 0002 BS Kolbuszowa O/Niwiska najpóźniej do 17 maja 2017 r.

  Dla wyżej wymienionej nieruchomości formą przetargu jest: przetarg ustny nieograniczony. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Nabywcą zostanie osoba, która zaoferuje najwyższą cenę. Postąpienie będzie wynosić minimum 1% ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet sprzedaży nieruchomości, a pozostałym osobom zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Z dokumentacją ww. nieruchomości można zapoznać się w Urzędzie Gminy Niwiska, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej

  2017-02-24

  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI od 24 lutego 2017 r. do 17 marca 2017 r. zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Niwiska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Leszczach przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej więcej

  OGŁOSZENIE o konsultacjach Programu współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.

  2016-11-03

  Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Niwiska nr XLVI/301/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. więcej

  Informacja o ilości odebranego odpadu

  2016-09-19

  Niwiska, dnia 19.09.2016r.

  W ramach przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych zostało odebrane od mieszkańców Gminy Niwiska 33,825 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest (kod odpadu 17 06 05*). Przedmiotowe zadanie zostało rozpoczęte 20 czerwca 2016 roku a zakończone 30 sierpnia 2016 roku. Wykonanie powyższego zadania zostało zlecone Firmie Lub-Eko-Plus Wiesław Łukasik 20-234 Lublin, ul. Metalurgiczna 17c, która dokonała odbioru od zgłoszonych we wniosku mieszkańców wyrobów zawierających azbest. Materiały konstrukcyjne zawierające azbest zostały odebrane przez ww. firmę po czym zostały unieszkodliwione poprzez składowanie na składowisku odpadów Wod-Bud Sp. z.o.o. Piaski Zarzecze II, gmina Kraśnik. Teren po odebraniu od mieszkańców odpadu został mechanicznie uporządkowany. Zrealizowane zadanie przyczyniło się do osiągnięcia efektu ekologicznego poprzez stopniowe usuwanie materiałów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Niwiska. Celem zadania było wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy spowodowanych azbestem.

  Informacja o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera

  2016-09-12

  Niwiska, dnia 12.09.2016r.

  W wyniku zakończenia otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wpłynęła 1 oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL, ul. Jana Pawła II 8, 36-100 Kolbuszowa, która spełniała wszystkie wymagane kryteria i została wybrana jako partner.
   			       (-) Elżbieta Wróbel
                      Wójt Gminy Niwiska

  OGŁOSZENIE
  o otwartym naborze na partnera

  2016-08-17

  Niwiska, dnia 17.08.2016r.

  Gmina Niwiska na podstawie Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

  CEL PROJEKTU
  Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych i opiekuńczych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i/ lub rodzin osób niepełnosprawnych, zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe i/lub osób starszych/niesamodzielnych oraz osób pełniących funkcje opiekuńcze wobec nich, zamieszkałych na terenie Gminy Niwiska

  Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie dla określonej grupy docelowej.

  CEL PARTNERSTWA

  Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Niwiska przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacja części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

  Partnerem w projekcie w zakresie wspólnej realizacji wybranych przedsięwzięć, mogą być wszystkie podmioty , które są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach projektu m. in. podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające w obszarze pomocy i integracji społecznej i/lub podmioty ekonomii społecznej.  Pełna treść ogłoszenia do pobrania:
  Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera.pdf

  Informacja o podmiotach wybranych do pełnienia
  funkcji partnera

  2016-04-22

  Niwiska, dnia 22.04.2016r.

  W wyniku zakończenia otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektów w obszarze edukacji, rynku pracy, aktywizacji społeczno – zawodowej lokalnych środowisk wpłynęła 1 oferta: ,,ALDEO” Systemy Zarządzania Sp. z o.o., ul. Czachowskiego 34, 26-600 Radom - data wpływu 19.04.2016r., która spełniała wszystkie wymagane kryteria i została wybrana jako partner do realizacji projektów w obszarze edukacji.
   			       (-) Elżbieta Wróbel
                      Wójt Gminy Niwiska

  OGŁOSZENIE
  o otwartym naborze na partnera

  2016-03-31

  Niwiska, dnia 31.03.2016r.

  Gmina Niwiska na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektów w obszarze edukacji, rynku pracy, aktywizacji społeczno – zawodowej lokalnych środowisk.

  I. Cel partnerstwa/projektów:
  1. Wspólna realizacja działań w ramach wspólnie przygotowanych wniosków projektowych, służących następującym celom:
 • Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników
 • Cel tematyczny 10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie
  2. Cele ogólne projektów będą przyczyniać się do realizacji celów szczegółowych PO WER lub RPO woj. podkarpackim w zakresie następujących Priorytetów Inwestycyjnych:
 • PI 8i: „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników
 • PI 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży
 • PI 10i ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia
 • PI 10 iii wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji
 • PI 10 iv lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

  Pełna treść ogłoszenia do pobrania:
  Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera.pdf
 • OGŁOSZENIE
  o wysokości stawek za wodę i ścieki- rok 2016

  2016-01-25

  Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 200l r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 113 z dnia 13 lipca 2001 z. póź. zmianami) informuje mieszkańców gminy korzystających z wodociągów i kanalizacji, że od dnia 01.01.2016r. zostaną wprowadzone nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków ustalone na podstawie wniosku ZUK w Niwiskach zgodnie z art. 42 ust. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. 2001 Nr 72, poz. 747 z póź. zmianami)

  Ogłoszenie do pobrania:
  Ogłoszenie o wysokości opłat za wodę i ścieki na rok 2016.pdf

  OGŁOSZENIE o otwartym naborze na partnera

  2015-12-18

  Niwiska, dnia 18.12.2015r.


  OGŁOSZENIE o otwartym naborze na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

  Wójt Gminy Niwiska działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146 z późn. zm.) oraz załącznika nr 1 do Uchwały Nr 117/2554/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2015r. p.n.: „REGULAMIN KONKURSU dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna Poddziałania 6.4.1 Przedszkola Poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ Poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 nr RPPK.06.04.01-IZ.00-18-001/15 nr RPPK.06.04.02-IZ.00-18-001/15 nr RPPK.06.04.03-IZ.00-18-001/15 zwany dalej Regulaminem”, ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna; Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne.

  Ogłoszenie do pobrania:
  Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

  Informacja

  2015-09-23

  Niwiska, dnia 21.09.2015r.

  W ramach przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 35% kosztów tj. 2 686,27zł i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 50% tj. 3 837,52 zł oraz środków własnych 15% tj. 1 295,84 zł zostało zrealizowane zadanie pod nazwą ,, Zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Niwiska". Całość wykonanego zadania wyniosło 7 819,63 zł, dofinansowanie łącznie z NFOŚiGW i WFOŚiGW wyniosło 6 523,79 zł. Z terenu Gminy Niwiska zostało odebrane 23,00 tony materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest. Przedmiotowe zadanie zostało rozpoczęte 15 czerwca 2015 roku a zakończone 31 lipca 2015 roku. Powyższe zadanie zostało zlecone firmę ,,irMIX” Jan Szlachetka z Pustkowa Osiedle 52/46. Materiały konstrukcyjne zawierające azbest zostały odebrane przez w/w firmę po czym zostały unieszkodliwione poprzez składowanie na składowisku odpadów w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych Spółka z.o.o, Ostrów 225, 39-103 Ostrów- Składowisko Odpadów w Kozodrzy. Zrealizowane zadanie przyczyniło się do osiągnięcia efektu ekologicznego poprzez stopniowe usuwanie materiałów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Niwiska. Celem zadania było wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Gminy spowodowanych azbestem.

  OGŁOSZENIE

  2014-12-10

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siedlance zatrudni pracownika na stanowisko sprzątacz / sprzątaczka w tutejszej szkole od dnia 02.01.2015r. Praca na pełen etat od poniedziałku do piątku.

  Wymagania:
  - dobry stan zdrowia,
  - sprawność fizyczna, dokładność, rzetelność,
  - dyspozycyjność (ruchome godziny pracy ze względu na udostępnianie sali gimnastycznej w godzinach popołudniowych)
  - uprawnienia z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym określonych w art. 6 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawy o ruchu drogowym (przeprowadzanie dzieci) lub oświadczenie że kandydat uzyska takie uprawnienia do czasu rozpoczęcia pracy.

  Osoby zainteresowane proszę o przesyłanie listu motywacyjnego i cv z klauzulą o ochronie danych osobowych na adres e-mailowy szkoły spsiedlanka@gmail.com lub składanie osobiście podań w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.30 do 14.00 w każdy dzień roboczy do dnia 23.12.2014r.
  Tel.17 2278252

  Informacja

  2014-10-31

  Niwiska, dnia 31.10.2014r.

  W ramach przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 35% kosztów tj. 2 391,76 i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 50% tj. 3 416,80 zł oraz środków własnych 15% tj. 1 025, 04 zł zostało zrealizowane zadanie pod nazwą ,, Zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Niwiska". Całość wykonanego zadania wyniosło 6 833,60 zł, dofinansowanie łącznie z NFOŚiGW i WFOŚiGW wyniosło 5 808,56 zł. Z terenu Gminy Niwiska zostało odebrane 20, 10 tony materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest. Przedmiotowe zadanie zostało rozpoczęte 22 sierpnia 2014 roku a zakończone 24 września 2014 roku. Powyższe zadanie zostało zlecone firmę ,,irMIX” Jan Szlachetka z Pustkowa Osiedle 52/46. Materiały konstrukcyjne zawierające azbest zostały odebrane przez w/w firmę po czym zostały unieszkodliwione poprzez składowanie na składowisku odpadów w Jednostce Ratownictwa Chemicznego Sp. z.o.o , ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów. Zrealizowane zadanie przyczyniło się do osiągnięcia efektu ekologicznego poprzez stopniowe usuwanie materiałów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Niwiska. Celem zadania było wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Gminy spowodowanych azbestem.

  OGŁOSZENIE o konsultacjach Programu współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.

  2014-09-23

  Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Niwiska nr XLVI/301/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Niwiska ogłasza konsultacje Programu współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.

  I. Podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach:
  Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Niwiska.

  II. Forma i termin prowadzenia konsultacji:
  Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do Programu współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.

  Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie od dnia 23 września 2014 r. do dnia 15 października 2014 r. na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Niwiskach lub przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzadgminy@.gmina.niwiska.pl lub k.kwaśnik@niwiska.pl.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Niwiskach, pok. nr 14, u Kazimierza Kwaśnika – pracownika Urzędu Gminy w Niwiskach, tel.: 17 2270414, email: k.kwaśnik@niwiska.pl

  Załączniki:
  1. Projekt Programu współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.

  Wójt Gminy Niwiska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawe na okres 3 lat nieruchomości położonej:

  2014-09-05

  otwórz pełną treść

  Zwalczanie chwastów jest obowiązkiem!

  2014-04-03

  Urząd Gminy Niwiska przypomina, że zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele rolnicze jest zobowiązany do przeciwdziałania degradacji gleb, dewastacji gruntów rolnych i szkodom w produkcji rolniczej. Dlatego też zobowiązuje właścicieli i posiadaczy gruntów do przeprowadzenia co najmniej raz w roku w terminie do 31 lipca na gruntach ugorowanych koszenia lub innych zabiegów uprawowych zapobiegających występowaniu i rozprzestrzenianiu się chwastów.
  W przypadku zaniedbań w tym zakresie, Urząd Gminy wyda decyzję nakazująca wykonanie odpowiednich zabiegów, a jeżeli i to nie poskutkuje zleci wykonanie zastępcze tych zabiegów i obciąży powstałymi kosztami właściciela gruntu. Należy pamiętać również o tym, że właściciel gruntu sąsiedniego może samodzielnie wystąpić z roszczeniem cywilno-prawnym w stosunku do właściciela zachwaszczonego gruntu. Chwasty rosnące na gruntach po przekwitnięciu rozsiewają się na inne działki powodując ich zachwaszczenie, a przez to wzrost kosztów pielęgnacji upraw, obniżkę plonów i degradację gruntów.

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

  2013-11-28

  Niwiska, dnia 28.11.2013r SR.6220.8.2013

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267) oraz art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), zawiadamiam,

  że na wniosek Pana Tadeusza Pyrc zam. Przyłęk 111, 36-107 Przyłęk zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,, budowie elektrowni wiatrowej o łącznej mocy do 200 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. grunt. 389 położonej w Przyłęku, gmina Niwiska”. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:
  - Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
  - Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kolbuszowej
  Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień.

  Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267) wszystkie strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

  Jednocześnie zawiadamiam strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w toku postępowania licząc od dnia podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Niwiska, 36 – 147 Niwiska. Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z art. 41 § 1 kpa strony postępowania oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

  Liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 20, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone wszystkim Stronom niniejszego postępowania po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Komunikat

  2013-11-20

  Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego 2013 ...
  otwórz pełną treść

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2013-11-05

  w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: usługę dostarczania posiłków w formie Cateringu dla dzieci w punkcie przedszkolnym w Siedlance prowadzonym przez Stowarzyszenie „Promyk” w Hucisku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1 - usługi dostarczania posiłków

  1. Zamawiający:
  Stowarzyszenie „Promyk” w Hucisku
  36-147 Niwiska, Hucisko 51
  NIP: 814-168-35-60
  REGON: 180-82-71-74

  2. Przedmiot zapytania ofertowego:
  Usługa dostarczania posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek) w formie Cateringu dla 20 dzieci w wieku 3-5 lat do punktu przedszkolnego w Siedlance prowadzonego przez Stowarzyszenie „Promyk” w Hucisku, w ramach projektu „Wesoły Promyk” WND-POKL.09.01.01-18-007/13” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w terminie: 01.11.2013 r. – 30.06.2015 r. ...
  otwórz pełną treść

  Otwarty konkurs ofert

  2013-10-25

  Wójt Gminy
  Działając na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

  ogłasza

  otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w następującym obszarze:
  - wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z gminy Niwiska
  - pomocy społecznej
  - opieki i wychowania dzieci i młodzieży
  - organizacji czasu wolnego dla mieszkańców gminy Niwiska
  - wspieranie rodziny
  ...
  otwórz pełną treść

  OBWIESZCZENIE

  2013-10-21

  Niwiska, 21.10.2013r.

  Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego p.n.: „Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze z zakresu przeciwdziałania narkomanii”, podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 234. poz. 1536 ze zm.)

  Dnia 21.10.2013 r. do Urzędu Gminy w Niwiskach wpłynęła oferta Stowarzyszenia Wieś Przyjazna Dzieciom, Hucina 66A, 36-147 Niwiska, na realizację zadania publicznego p.n.: „Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze z zakresu przeciwdziałania narkomanii”. Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 19a ust. 1 przywołanej powyżej ustawy tj.
  1. wysokość finansowania proponowanych zadań publicznych nie przekracza kwoty 10 000 zł;
  2. realizacja proponowanych zadań publicznych nie przekracza terminu 90 dni.

  Wójt Gminy Niwiska stwierdził celowość realizacji zadania publicznego w zakresie oferty złożonej przez Stowarzyszenia Wieś Przyjazna Dzieciom, Hucina 66A, 36-147 Niwiska.

  Wobec powyższego informuje, iż w myśl art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do dnia 28 października 2013 r. można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać:
   osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy w Niwiskach, 36-147 Niwiska (730 - 1530), pokój nr 14, tel.: 17 2270414;
   za pośrednictwem poczty, kuriera, faksu, na adres: Gmina Niwiska, 36-147 Niwiska 430; fax: 17 2279341;
   drogą elektroniczną na adres: urzadgminy@gmina.niwiska.pl

  Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o powierzenie realizacji przedmiotowego zadania publicznego.

  W załączeniu złożona oferta.


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2013-10-08

  na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności, dla zamówienia do 14 000 EUR udzielanego w ramach projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Niwiska” realizowanego w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion Osi priorytetowej: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, kierujemy zapytanie ofertowe na:

  I. Zamieszczenie dwóch ogłoszeń prasowych dla projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Niwiska”
  1. Zamawiający:
  Gmina Niwiska
  36-147 Niwiska
  Niwiska 430
  NIP: 814-15-880-11
  REGON: 690581672
  www.gmina.niwiska.pl

  2. Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja:
  Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:
  - wydruk w kolorze;
  - treść ogłoszenia dostarczy Zamawiający
  - format wydruku – strona A4

  Pobierz całość zapytania ofertowego

  Pobierz formularz ofertowy

  STRATEGIA WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH W GMINIE NIWISKA NA LATA 2013 - 2018

  2013-10-07

  STRATEGIA WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH W GMINIE NIWISKA NA LATA 2013 - 2018

  Komunikat Wójta Gminy Niwiska

  2013-10-04

  Stosownie do art.19 ust.6 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 1059 ze zmian.) oraz art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz.U. nr 199, poz. 1227, ze zm.) zawiadamia się, że projekt „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Niwiska.” został wyłożony do publicznego wglądu na okres 21 dni w dniach od 4 października 2013 r. do 25 października 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Niwiska, 36-147 Niwiska 430, pokój nr 9 w godzinach od 8:00 do 15:00.

  Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski i uwagi do projektu w wyżej wymienionym terminie.

  Wójt Gminy
  (-) mgr inż. Elzbieta Wróbel

  Projekt - pobierz


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2013-10-04

  na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności, dla zamówienia do 14 000 EUR udzielanego w ramach projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Niwiska” realizowanego w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion Osi priorytetowej: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, kierujemy zapytanie ofertowe na:

  I. Wykonanie strony internetowej dla projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Niwiska”

  1. Zamawiający:
  Gmina Niwiska
  36-147 Niwiska
  Niwiska 430
  NIP: 814-15-880-11
  REGON: 690581672
  www.gmina.niwiska.pl

  2. Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja:

  Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:
  - Język programowania PHP;
  - Baza danych MySQL;
  - System Zarządzania Treścią (CMS): możliwość samodzielnej zmiany tekstów, zdjęć wyświetlanych na stronie, tworzenie galerii;
  - Przygotowanie grafik i banerów;
  - Optymalizacja witryny (pod wyszukiwarkami);
  - Obróbka i optymalizacja wybranych załączników (np. zdjęć);
  - Funkcjonalność:
  galeria zdjęć, możliwość samodzielnego dodawania dowolnej ilości podstron
  i zarządzania nimi, formularz kontaktowy do zadawania pytań, możliwość dodawania plików dźwiękowych oraz video.
  - Konfiguracja witryny na serwerze Zamawiającego:
  strona będzie utrzymana na serwerze Zamawiającego, Wykonawca otrzyma zdalny dostęp do serwera w celu skonfigurowania przedmiotu zamówienia, 4 tygodniowa pomoc on-line w obsłudze serwera.

  Pobierz całość zapytania ofertowego

  Pobierz formularz ofertowy

  OBWIESZCZENIE

  2013-10-01

  SR.616.1.2013 Niwiska, dnia 01.10.2013
  OBWIESZCZENIE

  Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2011r. Nr 12, poz. 59 ze zmianami) zawiadamiam, że na okres 60 dni tj. od dnia 1 października 2013 roku do dnia 2 grudnia 2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy Niwiska, pokój nr 18, zostały wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasu dla zlokalizowanych na terenie Gminy Niwiska lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych. Uproszczone plany urządzenia lasu wykonano dla wszystkich obrębów w gminie Niwiska.

  Jednocześnie informuję, iż uproszczone plany urządzenia lasu będą po ich zatwierdzeniu przez Starostę Kolbuszowskiego podstawą naliczania podatku leśnego. Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski do przedmiotowych projektów w terminie 30 dni od daty ich wyłożenia tj. od dnia 1 października 2013 do 2 listopada 2013 roku. Zastrzeżenia i wnioski będą rozpatrywane przez Starostę Kolbuszowskiego.

  Ponadto informuję, że autor opracowanych planów przyjmował będzie interesantów posiadających lasy położone w:
  Niwiskach – 8 października 2013 roku w godzinach od 10:00-15:00 w budynku Urzędu Gminy,
  Przyłęku - 14 października 2013 roku w godzinach od 13:00-17:00 w Szkole Podstawowej,
  Trześni- 21 października 2013 roku w godzinach od 14:00- 17:00 w Szkole Podstawowej.

  Harmonogram dla pozostałych miejscowości zostanie ogłoszony w późniejszym terminie Niniejsze obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Niwiska, na tablicy ogłoszeń we wsiach: Niwiska, Zapole, Kosowy, Przyłęk, Hucina, Trześń, Leszcze, Siedlanka, Hucisko, na stronie internetowej Urzędu Gminy Niwiska www.niwiska.pl oraz w Biuletynie informacji publicznej.

  Wójt Gminy
  (-) mgr inż. Elzbieta Wróbel

  OBWIESZCZENIE –ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY NIWISKA

  2013-09-18

  GP.6733.9.2013
  Niwiska dnia 18.09.2013r.

  OBWIESZCZENIE –ZAWIADOMIENIE
  WÓJTA GMINY NIWISKA
  o wszczęciu postępowania administracyjnego
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Zgodnie z art. 61§ 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) , Wójt Gminy Niwiska zawiadamia, że na wniosek Tomasza Bobrowskiego zamieszkały Tarnowskie Góry ul. Wiśniowa 2 działającego jako pełnomocnik inwestora P4 sp. z o.o., Warszawa ul. Taśmowa 7, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play o numerze KOB6004A” na działce nr ewid. grunt. 2532 położonej w miejscowości Niwiska”.
  W związku z powyższym informuję, że całość akt sprawy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w Niwiskach pokój Nr 12 w godzinach od 7.30 do 15.30 w terminie siedmiu dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia.

  Wójt Gminy Niwiska
  (-) mgr inż. Elżbieta Wróbel

  Z A W I A D O M I E N I E

  2013-08-26

  Zawiadamia się wszystkich mieszkańców wsi Leszcze, że w dniu 8 września 2013 roku (niedziela) o godz. 1800 w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Leszczach (mała sala) odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku zawierającego przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa Leszcze w ramach środków funduszu sołeckiego na 2014 rok.
  2. Sprawy ogólnowiejskie.
  W zebraniu uczestniczyć będzie Wójt Gminy Pani Elżbieta Wróbel Prosimy wszystkich mieszkańców o wzięcie udziału.

  Powołanie obwodowych komisji wyborczych

  2013-08-19

  W związku z utrudnieniami związanymi z dostępem do strony BIP w dniu 16.08.2013r.
  do pobrania ZARZĄDZENIE NR 59/2013 Wójta Gminy Niwiska z dnia 19 sierpnia 2013 roku

  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 8 września 2013r.

  Zarządzenie


  OGŁOSZENIE o konsultacjach społecznych Strategii wyrównywania szans edukacyjnych w Gminie Niwiska na lata 2013 - 2018

  2013-05-17

  Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591) oraz uchwały Rady Gminy Niwiska nr XLVI/301/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Niwiska ogłasza konsultacje społeczne Strategii wyrównywania szans edukacyjnych w Gminie Niwiska na lata 2013 – 2018. ... więcej

  Ogłoszenie

  2013-05-17

  Wójt Gminy Niwiska zwraca się z zapytaniem do zainteresowanych Banków o przesłanie informacji o wysokości oprocentowania lokaty terminowej – jednomiesięcznej. Przewidywane środki Gminy to 1.000.000,00 zł. Wszelkie informacje prosimy kierować na adres mail: skarbnik@gmina.niwiska.pl

  Z A W I A D O M I E N I E

  2013-02-21

  Zawiadamia się wszystkich mieszkańców wsi Trześń, że w dniu 2 marca 2013r. (sobota) o godz. 1700 w budynku Remizy OSP odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 471/78 o pow. 0,2701 ha położonej w Trześni.
  2. Sprawy ogólnowiejskie.

  Wymagane „quorum” dla ważności zebrania wiejskiego i podejmowanych uchwał wynosi co najmniej 5% mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyska się wymaganego „quorum”, zebranie wiejskie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 1715 bez względu na liczbę uczestników.

  Prosimy wszystkich mieszkańców o wzięcie udziału.

  Zawiadomienie

  2013-01-29


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2012-12-24

  ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: usługę dostarczania posiłków w formie Cateringu dla dzieci w punkcie przedszkolnym w Hucisku prowadzonym przez Stowarzyszenie „Promyk” w Hucisku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1 - usługi dostarczania posiłków
  1. Zamawiający:
  Stowarzyszenie „Promyk” w Hucisku
  36-147 Niwiska, Hucisko 51
  NIP: 814-168-35-60
  REGON: 180-82-71-74

  2. Przedmiot zapytania ofertowego:
  Usługa dostarczania posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek) w formie Cateringu dla 20 dzieci w wieku 3-5 lat do punktu przedszkolnego w Hucisku prowadzonego przez Stowarzyszenie „Promyk” w Hucisku, w ramach projektu „Przedszkole Promyczek w Hucisku początkiem drogi edukacyjnej dziecka” WND-POKL.09.01.01-18-024/12” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w terminie: 01.01.2013 r. – 31.12.2014 r.

  ... czytaj całość

  Komunikat

  2012-11-14

  Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowalanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych ... więcej

  Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego

  2012-11-09

  Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego p.n.: „Aktywizacja edukacyjna”, podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 234. poz. 1536) ... więcej

  Komunikat dla mieszkańców Gminy Niwiska.

  2012-09-24

  Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Niwiska nr. 86 z dnia 19 października 2012 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu wykrywania i alarmowania na obszarze gminy Niwiska ,który odbędzie się 26 października 2012 roku uprzejmie informuje, że w czasie treningu odbędą się głośne próby systemów alarmowych .

  Odwołanie alarmów – godz. 17.30( dźwięk ciągły trwający 3 minuty)

  Uruchomienie syren alarmowych będzie miało charakter ćwiczebny i nie będzie związane z wystąpieniem żadnego zagrożenia.

  Wójt Gminy Niwiska
  Elżbieta Wróbel

  Komunikat

  2012-09-13

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej informuje, iż w dniach 27 września - 4 października 2012r. na terenie woj. podkarpackiego, w tym również na terenie naszego powiatu, odbędzie się szczepienie lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie.
  Uodparnianie lisów będzie przebiegać w formie samolotowych zrzutów szczepionki doustnej.

  Z A W I A D O M I E N I E

  2012-07-31

  Zawiadamia się wszystkich mieszkańców wsi Siedlanka, że w dniu 5 sierpnia 2012 r. (niedziela) o godz. 18:00 w świetlicy Remizy OSP w Siedlance odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia mienia wiejskiego wsi Siedlanka położonego w Hucinie.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku zawierającego przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego na 2013 r.
  3. Sprawy gospodarcze wsi.


  Dla ważności zebrania wiejskiego i podejmowanych uchwał wymagana jest obecności co najmniej 5% mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu. Jeżeli w pierwszym terminie nie uzyska się wymaganego „quorum” zebranie wiejskie odbędzie się w nowym terminie w tym samym dniu o godz. 18:30.
  Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy wszystkich mieszkańców o wzięcie udziału.

  Nowy system gospodarki odpadami

  2012-06-19

  W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897), która w sposób odmienny reguluje zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

  Gmina na nowych zasadach odpowiada na swoim terenie za gospodarowanie odpadami. Ma obowiązek dokonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, dostarczać informację o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania.

  Po uchwaleniu aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, rada gminy jest zobowiązana dostosować do niego zapisy regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Zmiany te, spowodują i wymuszą na właścicielach nieruchomości, realizację obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami znowelizowanej ustawy.

  Pierwszym elementem systemu będzie wprowadzenie opłaty, wniesionej na rzecz gminy, dla właścicieli nieruchomości, za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zamian za uiszczenie opłaty gmina odbierze i zapewni zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów komunalnych.
  Stawka opłaty oraz sposób ustalenia wysokości opłaty za odbieranie odpadów komunalnych zostanie uchwalona przez Radę Gminy. To ile zapłaci każde gospodarstwo domowe może zależeć więc od liczby osób w danym lokalu, albo od powierzchni lokalu, albo od ilości zużycia wody. Możliwość wyboru metody ma pomóc gminie sprawiedliwie naliczyć opłaty.

  Ustalony zostanie termin, częstotliwość i tryb uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Powstanie sposób zbierania i gromadzenia odpadów przez mieszkańców (w tym selektywną zbiórkę) poprzez nowy regulamin utrzymania czystości i porządku.
  Ostatnim etapem okresu przejściowego jest wejście w życie uchwał rad gmin. Powinno mieć to miejsce nie później niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Wejście w życie uchwał oznacza, że od tego dnia na terenie gminy ruszy nowy system gospodarki odpadami komunalnymi – właściciele nieruchomości zaczną uiszczać na rzecz gminy opłaty, a gmina przejmie ich obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

  Zawiadomienie-obwieszczenie

  2012-05-30


  Zawiadomienie-obwieszczenie

  2012-05-07


  Uchylenie rozporządzeń

  2012-04-11

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej, informuje,że w dniu 26 marca 2012r. wydał rozporządzenie Nr 1/2012 w sprawie uchylenia rozporządzeń w sprawie zwalczania wścieklizny u zwierząt na terenie gmin Cmolas i Niwiska.
  Pobierz rozporządzenie

  Komunikat

  2012-04-11

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej informuje, iż w dniach 21 - 28 kwietnia 2012r. na terenie woj. podkarpackiego, w tym również na terenie naszego powiatu, odbędzie się szczepienie lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie.
  Uodparnianie lisów będzie przebiegać w formie samolotowych zrzutów szczepionki doustnej.

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

  2012-03-29


  WÓJT GMINY NIWISKA ogłasza konkurs ofert

  2012-01-16

  na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłęku w okresie od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2015 r.

  Przedmiotem konkursu jest wybór najkorzystniejszej oferty gwarantującej prawidłowość realizacji wskazanego wyżej zadania.
  Szczegółowy opis i zakres przedmiotu konkursu określa Regulamin konkursu.

  Oferta powinna zawierać:
  1/ W przypadku osoby fizycznej – oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić punkt przedszkolny (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, nr PESEL i NIP). Gdy ofertę składa osoba prawna – firmę osoby prawnej i jej siedzibę, nr REGON i NIP, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
  2/ Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje osoby mającej prowadzić punkt przedszkolny.
  3/ Uzasadnienie przystąpienia do konkursu.
  4/ Koncepcję funkcjonowania i rozwoju punktu przedszkolnego w tym:
  - ofertę edukacyjno-opiekuńczo-wychowawczą w zakresie realizacji podstawy programowej określonej Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr. 4, poz. 417) oraz zajęć przekraczających podstawę programową wychowania przedszkolnego,
  - ofertę organizacyjną punktu przedszkolnego z uwzględnieniem struktury zatrudnienia, źródeł finansowania z wyszczególnieniem składników opłat ponoszonych przez rodziców,
  - plan finansowy,
  - plan rozwoju placówki w tym plan remontów bieżących, zagospodarowania terenu wokół budynku oraz doposażenia punktu przedszkolnego,
  5/ Zobowiązanie do rekrutacji dzieci zgodnie z zasadami i kryteriami stosowanymi w realizacji projektu unijnego Przedszkole początkiem drogi edukacyjnej dziecka. Oświadczenie o zapewnieniu w przyjęciu dzieci dotychczas uczęszczających do punktu przedszkolnego oraz zapisanych do punktu przedszkolnego od września 2012 roku przez dotychczasowe organy prowadzące placówkę wychowania wczesnoszkolnego.
  6/ Oświadczenie o zapewnieniu pierwszeństwa w przyjęciu dzieci, w tym pięcioletnich, zamieszkujących na terenie Gminy Niwiska.
  7/ Planowaną liczbę dzieci oraz planowaną strukturę zatrudnienia w tym liczbę pracowników proponowanych do zatrudnienia obecnie zatrudnionych w placówce.
  8/ Zgodę współmałżonka w przypadku gdy oferentem jest osoba fizyczna pozostającą w związku małżeńskim.
  9/ Deklarację o wysokości opłat pobieranych od rodziców za usługi świadczone przez punkt przedszkolny w roku 2012/2013.
  10/ Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy użyczenia nieruchomości wraz z zobowiązaniem do dokonywania bieżących napraw i remontów, ponoszenia kosztów eksploatacji i bieżącego utrzymania.
  11/ Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w uiszczaniu podatków i składek.
  12/ Zobowiązanie, że nowy pracodawca w pierwszej kolejności zatrudni nauczycieli i pozostałych pracowników punktu przedszkolnego.
  13/ Oświadczenie, że oferent nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
  14/ Oświadczenie, że oferent nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.
  15/ Oświadczenie, że oferent nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.)
  16/ Oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na prowadzenie przedszkola niepublicznego.
  17/ Oświadczenie, że punkt przedszkolny będzie dostępny dla dzieci przez 12 miesięcy w roku z możliwością maksymalnie czterotygodniowej przerwy w okresie wakacji letnich na przeprowadzenie niezbędnych remontów,
  Podmiot prowadzący niepubliczny punkt przedszkolny zobowiązany będzie do dokonania wpisu placówki do ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy w Niwiskach. Niepubliczny punkt przedszkolny korzystać będzie z części budynku, gruntu oraz wyposażenia dotychczasowego punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłęku. Z osobą, która wygra konkurs na prowadzenie punktu przedszkolnego zostanie podpisane porozumienie na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego oraz umowa użyczenia części budynku wraz z gruntem.

  Termin uruchomienia punktu przedszkolnego przez osobę wyłonioną w drodze konkursu ustalony jest na dzień 1 września 2012 roku.
  Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Wójt Gminy Niwiska.
  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego i dopiskiem „Konkurs na prowadzenie” Niepublicznego punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłęku”, do dnia 22 lutego 2012 roku do godz. 15.30 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Niwiskach, pok. Nr 10, lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Niwiskach, 36-147 Niwiska 430. Oferty przesłane za pośrednictwem poczty, kuriera muszą wpłynąć do urzędu w dniu 22.02.2012r. do godz. 15.30.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego oferenci zostaną powiadomieni indywidualnie.

  Uwaga: dotacja z budżetu Gminy na przedszkolaka do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego A B C 1 2 3 w roku szkolnym 2011/12 - wynosi 206,04 zł/ przedszkolaka /miesiąc

  Regulamin konkursu

  Zawiadomienie

  2012-01-05

  Wójt Gminy Niwiska zawiadamia wszystkich mieszkańców wsi Przyłęk, że w dniu 13 stycznia 2012r. (piątek) o godz. 18.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie:
  Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Przyłęku.
  Ze względu na ważność poruszanych spraw prosimy o liczny udział.

  2012-01-05

  Zawiadomienie

  Wójt Gminy Niwiska zawiadamia wszystkich mieszkańców wsi Kosowy, że w dniu 12 stycznia 2012r. (czwartek) o godz. 18.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Kosowach odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie:
  Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kosowach.
  Ze względu na ważność poruszanych spraw prosimy o liczny udział.

  2012-01-05

  Zawiadomienie

  Wójt Gminy Niwiska zawiadamia wszystkich mieszkańców wsi Trześń, że w dniu 11 stycznia 2012 r. (środa) o godz. 18.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Trześni odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie:

  Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Trześni.
  Ze względu na ważność poruszanych spraw prosimy o liczny udział.

  Zawiadomienie

  2012-01-05

  Wójt Gminy Niwiska zawiadamia wszystkich mieszkańców wsi Leszcze, Zapole i Hucisko, że w dniu 10 stycznia 2012 r. (wtorek) o godz. 18.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Hucisku odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie:
  Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Hucisku.
  Ze względu na ważność poruszanych spraw prosimy o liczny udział.

  Uwaga!!! Zagrożenie wścieklizną

  2011-12-31

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej podaje do wiadomości obszary zagrożone wścieklizną zwierząt. Na terenie Gminy Niwiska są to miejscowości Trześń, Niwiska, Zapole, Leszcze, Hucisko, Hucina ...
  więcej

  Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego

  2011-12-07

  Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego p.n.: „Zabezpieczenie możliwości reagowania w sytuacji kryzysowych na terenie gminy Niwiska”, podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 234. poz. 1536) ... więcej

  OBWIESZCZENIE

  2011-11-09

  Stosownie do art. 11f ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2008r Nr 193 poz. 1194 z późniejszymi zmianami)

  WOJEWODA PODKARPACKI
  Zawiadamia
  o wydaniu decyzji znak: I.IX.7821.4.2.2011
  z dnia 4 listopada 2011r

  utrzymującej w mocy decyzję Starosty Kolbuszowskiego z dnia 26 sierpnia 2011r. znak: AB.V.6747.1.2011, Nr D/V/l/11 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Przyłęk do ujęcia wody od km 0+000,00 do km 0+256,50" gmina Niwiska.
  Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4, pokój 812. VIII piętro.
  Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.
  Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Z up. Wojewody Podkarpackiego
  (-) Alicja Romanowska

  OGŁOSZENIE o konsultacjach Programu współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.

  2011-10-12

  Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Niwiska nr XLVI/301/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Niwiska ogłasza konsultacje Programu współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r. ... więcej

  Z A W I A D O M I E N I E

  2011-09-09

  Zawiadamia się wszystkich mieszkańców wsi Kosowy, że w dniu 18 września 2011 roku (niedziela) o godz. 18:00 w Domu Strażaka w Kosowach odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie:
  1. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku zawierającego przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa Kosowy w ramach środków funduszu sołeckiego na 2012 rok.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.
  Prosimy wszystkich mieszkańców o wzięcie udziału

  Z A W I A D O M I E N I E

  2011-09-06

  Zawiadamia się wszystkich mieszkańców wsi Niwiska, że w dniu 11 września 2011 roku (niedziela) o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie:
  l.Podjęcie uchwały w sprawie wniosku zawierającego przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa Niwiska w ramach środków funduszu sołeckiego na 2012 rok.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.
  Prosimy wszystkich mieszkańców o wzięcie udziału.

  Z A W I A D O M I E N I E

  2011-09-06

  Zawiadamia się wszystkich mieszkańców wsi Zapole, że w dniu 11 września 2011 roku (niedziela) o godz. 16:00 w budynku Remizy OSP w Zapolu odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie:
  l.Podjęcie uchwały w sprawie wniosku zawierającego przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa Zapole w ramach środków funduszu sołeckiego na 2012 rok.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.
  Prosimy wszystkich mieszkańców o wzięcie udziału.

  Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego

  2011-08-30

  Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego p.n.: „Umiem pływać – etap II”, podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 234. poz. 1536) ... więcej

  Komunikat

  2011-08-29

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej informuje, iż w dniach 1 - 10 września 2011r. na terenie woj. podkarpackiego, w tym również na terenie naszego powiatu, odbędzie się szczepienie lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie. ... więcej

  OBWIESZCZENIE - STAROSTA KOLBUSZOWSKI ZAWIADAMIA o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: AB.V.6747.2.2011

  2011-07-27


  OBWIESZCZENIE - STAROSTA KOLBUSZOWSKI ZAWIADAMIA o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: AB.V.6747.1.2011

  2011-07-27


  Z A W I A D O M I E N I E

  2011-05-04

  Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2004r. Nr 142 poz. 1509), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej informuję o planowanej w terminie 5-15 maja 2011r. akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Uodparnianie lisów, podobnie jak w latach poprzednich, przebiegać będzie w formie samolotowych zrzutów szczepionki doustnej.

  Z A W I A D O M I E N I E

  2011-04-27

  Wójt Gminy Niwiska zawiadamia wszystkich mieszkańców wsi Siedlanka, że w dniu 8 maja 2011 roku (niedziela) o godzinie 17.00 w budynku Siedleniak (biblioteka) odbędzie się zebranie wiejskie. którego tematem będzie:

  1. Sprawozdanie Sołtysa kadencji 2007 – 2011.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  3. Wybór członków Rady Sołeckiej.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.

  Dla dokonania ważnego wyboru Rady Sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania stałych mieszkańców sołectwa. O ile w wyznaczonym wyżej terminie nie uzyskano wymaganego quorum, wybory odbędą się w nowym terminie, tj. w tym samym dniu o godzinie 17.15 bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

  Informacja

  2011-04-20

  Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego p.n. "Umiem pływać" ... więcej

  Z A W I A D O M I E N I E

  2011-04-18

  Wójt Gminy Niwiska zawiadamia wszystkich mieszkańców wsi Leszcze, że w dniu 1 maja 2011 roku o godzinie 1630 w budynku Szkoły Podstawowej odbędzie się zebranie wiejskie. którego tematem będzie:

  1. Sprawozdanie Sołtysa kadencji 2007 – 2011.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  3. Wybór członków Rady Sołeckiej.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.

  Dla dokonania ważnego wyboru Rady Sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania stałych mieszkańców sołectwa.
  O ile w wyznaczonym wyżej terminie nie uzyskano wymaganego quorum, wybory odbędą się w nowym terminie, tj. w tym samym dniu o godzinie 1700 bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

  Z A W I A D O M I E N I E

  2011-04-13

  Wójt Gminy Niwiska zawiadamia wszystkich mieszkańców wsi Przyłęk, że w dniu 16 kwietnia 2011 roku o godzinie 1730 w Remizie OSP odbędzie się zebranie wiejskie. którego tematem będzie:

  1. Sprawozdanie Sołtysa kadencji 2007 – 2011.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  3. Wybór członków Rady Sołeckiej.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.

  Dla dokonania ważnego wyboru Rady Sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania stałych mieszkańców sołectwa.
  O ile w wyznaczonym wyżej terminie nie uzyskano wymaganego quorum, wybory odbędą się w nowym terminie, tj. w tym samym dniu o godzinie 1800 bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

  Z A W I A D O M I E N I E

  2011-04-11

  Wójt Gminy Niwiska zawiadamia wszystkich mieszkańców wsi Hucisko, że w dniu 17 kwietnia 2011 roku o godzinie 17:45 w Remizie OSP odbędzie się zebranie wiejskie. którego tematem będzie:

  1. Sprawozdanie Sołtysa kadencji 2007 – 2011.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  3. Wybór członków Rady Sołeckiej.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.

  Dla dokonania ważnego wyboru Rady Sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania stałych mieszkańców sołectwa.
  O ile w wyznaczonym wyżej terminie nie uzyskano wymaganego quorum, wybory odbędą się w nowym terminie, tj. w tym samym dniu o godzinie 18:15 bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

  Z A W I A D O M I E N I E

  2011-04-11

  Wójt Gminy Niwiska zawiadamia wszystkich mieszkańców wsi Niwiska, że w dniu 17 kwietnia 2011 roku o godzinie 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się zebranie wiejskie. którego tematem będzie:

  1. Sprawozdanie Sołtysa kadencji 2007 – 2011.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  3. Wybór członków Rady Sołeckiej.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.

  Dla dokonania ważnego wyboru Rady Sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania stałych mieszkańców sołectwa.
  O ile w wyznaczonym wyżej terminie nie uzyskano wymaganego quorum, wybory odbędą się w nowym terminie, tj. w tym samym dniu o godzinie 16:00 bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

  Z A W I A D O M I E N I E

  2011-04-01

  Wójt Gminy Niwiska zawiadamia wszystkich mieszkańców wsi Zapole, że w dniu 10 kwietnia 2011 roku /niedziela/ o godzinie 1600 w Remizie OSP odbędzie się zebranie wiejskie.
  Tematem zebrania będzie:

  1. Sprawozdanie Sołtysa kadencji 2007 – 2011.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór członków Rady Sołeckiej.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  W zebraniu udział wezmą przedstawiciele Koła Łowieckiego „BOREK”.
  Dla dokonania ważnego wyboru Rady Sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania stałych mieszkańców sołectwa.
  O ile w wyznaczonym wyżej terminie nie uzyskano wymaganego quorum, wybory odbędą się w nowym terminie, tj. w tym samym dniu o godzinie 1630 bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

  Z A W I A D O M I E N I E

  2011-04-01

  Wójt Gminy Niwiska zawiadamia wszystkich mieszkańców wsi Trześń, że w dniu 10 kwietnia 2011 roku o godzinie 1800 w Remizie OSP odbędzie się zebranie wiejskie.
  Tematem zebrania będzie:

  1. Sprawozdanie Sołtysa kadencji 2007 – 2011.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór członków Rady Sołeckiej.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  W zebraniu udział wezmą przedstawiciele Koła Łowieckiego „BOREK”.
  Dla dokonania ważnego wyboru Rady Sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania stałych mieszkańców sołectwa.
  O ile w wyznaczonym wyżej terminie nie uzyskano by wymaganego quorum, wybory odbędą się w nowym terminie, tj. w tym samym dniu o godzinie 1830 bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

  Informacja

  2010-08-24

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej informuje, iż w dniach 1 - 10 września 2010r. na terenie woj. podkarpackiego, w tym również na terenie naszego powiatu, odbędzie się szczepienie lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie.

  Informacja

  2010-08-24

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej informuje, iż w dniach 1 - 10 września 2010r. na terenie woj. podkarpackiego, w tym również na terenie naszego powiatu, odbędzie się szczepienie lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie.

  Wolne miejsca w Niepublicznym Przedszkolu KRAINA RADOŚCI w Hucinie

  2010-07-21

  Stowarzyszenie WIEŚ PRZYJAZNA DZIECIOM informuje, że dysponuje jeszcze wolnymi miejscami w przedszkolu w Hucinie dla dzieci w wieku 3-5 lat . Przedszkole zostanie uruchomione z dniem 01 września 2010r i będzie czynne 9 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.

  Przewidywany koszt miesięczny za pobyt dziecka – około 200 zł (w tym opłata za pobyt 100 zł plus wyżywienie 4,50 zł dziennie /śniadanie, obiad, podwieczorek). Rodzice zainteresowani zapisem dzieci powinni dostarczyć wypełnione karty zgłoszenia w terminie do 31 lipca 2010 pod adres: Hucina 25 lub do Urzędu Gminy Niwiska (Sekretariat).

  Karty zgłoszenia można otrzymać pod adresem: Hucina 25 lub w Urzędzie Gminy Niwiska (Sekretariat). Zainteresowanych proszę o kontakt pod nr tel. 785241447

  Z A W I A D O M I E N I E

  2010-07-01

  Zawiadamia się wszystkich mieszkańców wsi Leszcze, że w dniu 3 lipca 2010 roku (sobota) o godz. 1900 w budynku Szkoły Podstawowej odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie:

  1.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Leszcze
  2.Podjęcie uchwały w sprawie wniosku zawierającego przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa Leszcze w ramach środków funduszu sołeckiego na 2011 rok.
  3. Sprawy różne wszystkich wolne wnioski.

  Prosimy wszystkich mieszkańców o wzięcie udziału.

  WZÓR ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

  2010-05-14

  >> Pobierz wzór zgłaszania kandydatów...

  Protokół

  2010-05-06

  Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej z dnia 05 maja 2010 w Niwiskach Komisja w składzie:
  1) Przewodniczący – Jolanta Marut
  2) Członek – Maria Strzępa
  3) Członek – Barbara Czachor
  4) Członek- Joanna Trelka
  5) Członek – Grażyna Baran

  po przeanalizowaniu 21 kart zgłoszenia dzieci do Punktu Przedszkolnego w Przyłęku ustaliła, że:
  1) 1 osoba nie spełnia wymogów formalnych
  2) 2 osoby zrezygnowały z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym
  Rozpatrzono 18 kart zgłoszenia. Do Punktu Przedszkolnego w Przyłęku przyjęto od 1 września 2010 r. 12 dzieci. Imienna lista stanowi załącznik nr 1 do w/w protokołu. 6 osób znalazło się na liście rezerwowej.
  Na tym protokół zakończono

  >> Pobierz cały protokół

  Informacja

  2010-04-29

  Wójt Gminy Niwiska podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu w dniu 29.04.2010r. w siedzibie Urzędu Gminy w Niwiskach wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Niwiskach.
  Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Niwiskach, 36-147 Niwiska 430, pok. nr 18, tel. 0172270418.

  Informacja

  2010-04-28

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej informuje, iż w dniach 6 - 16 maja 2010r. na terenie woj. podkarpackiego, w tym również na terenie naszego powiatu, odbędzie się szczepienie lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie.

  Ogłoszenie

  2010-03-12

  Wójt Gminy Niwiska ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na zbycie nieruchomości położonej w Niwiskach tj.: lokal mieszkalny nr 2 o pow. użyt. 51,84m2 w budynku mieszkalnym (nr 520) dawnej przychodni weterynaryjnej w Niwiskach, powierzchnia przynależna do lokalu wynosi 12,54 m2, udział w niewydzielonych częściach wspólnych gruntu i budynku wynosi 19/100 (pomieszczenia wspólne dla wszystkich lokali mieszkalnych obejmują powierzchnię 101,92m2, powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2257 ha obejmująca działki: 797/2, 798/3, 803/4). Lokal położony jest na parterze budynku dwukondygnacyjnego, wykonanego technologią tradycyjną z elementami prefabrykowanymi, instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, c.o.. Lokalizacja w bliskiej odległości od centrum Niwisk, z dobrym dojazdem. Część mieszkalna lokalu obejmuje 2 pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę. Powierzchnia przynależna do lokalu obejmuje piwnicę lokatorską i balkon.
  Nieruchomość posiada KW 17736. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
  I przetarg odbył się w dniu 30.11.2009r, II przetarg odbył się w dniu 10.02.2010r. Obydwa przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

  Cena wyjściowa do rokowań wynosi 60 300,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy trzysta złotych). Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% - naliczony od wartości udziału 19/100 w działce 803/4 przypadającej na lokal. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłata zaliczki w wysokości 8 000,00 zł (osiem tysięcy złotych). Zaliczkę należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Niwiskach Nr 38 9180 1034 2003 2001 3909 0002 BS Kolbuszowa O/Niwiska najpóźniej do 12.04.2010r.

  Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w Niwiskach do dnia 12.04.2010r. do godz. 15.30. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia;
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
  5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
  6. do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

  Otwarcie części jawnej rokowań odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2010 roku o godzinie 1200 w budynku Urzędu Gminy w Niwiskach, 36-147 Niwiska 430, pokój nr 4. Ustna część rokowań nastąpi bezpośrednio po otwarciu jawnej części rokowań. Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, którego zgłoszenie zostało wybrane nie podlega zwrotowi i zalicza się ją na poczet kwoty sprzedaży nieruchomości. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie uczestnika rokowań, uczestnik, którego zgłoszenie zostało wybrane nie zawarł umowy kupna, zaliczka nie podlega zwrotowi.
  Zaliczki wpłacone przez uczestników rokowań, których zgłoszenie nie zostało wybrane zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu rokowań. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Dodatkowe informacje odnośnie rokowań oraz ich przedmiotu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Niwiskach, 36-147 Niwiska 430, pokój nr 18, tel.: 17 2279002.

  Informacja

  2010-02-04

  Zgodnie z wymogami Uchwały Nr VII/55/2003 Rady Gminy Niwiska z dnia 30 kwietnia 2003r, w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Niwiska /Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 49 poz. 981 z 31 maja 2003r./ Wójt Gminy Niwiska ...
  więcej...

  DECYZJAo środowiskowych uwarunkowaniach

  2010-01-22

  L.UG.SR-7625/12/09/10

  DECYZJA
  o środowiskowych uwarunkowaniach

  Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 17 listopada z 2000 roku, Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 71 ust. 1, art. 84 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ze zmianami ) w związku z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Krzysztofa Besińskiego, 37-500 Jarosław , pełnomocnika Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej, ul 11-go Listopada, 36-100 Kolbuszowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 227 R Trześń – Domatków-Bukowiec - Kupno na odcinku od km 0+000 do km 2 + 133 ...
  więcej...


  Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin