Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Gospodarka komunalna

Uchwałą Rady Gminy Niwiska z dnia 11.12.2002r. utworzono Zakład Gospodarki Komunalnej, który funkcjonuje, jako jednostka budżetowa. Zajmuje się głównie eksploatacją urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, usługami transportowymi, utrzymaniem dróg gminnych, wywozem nieczystości płynnych oraz wykonywaniem różnych prac porządkowych.
Zaopatrzenie w wodę zapewniają dwa ujęcia wody: w Niwiskach i Przyłęku. W ciągu roku dostarcza się do odbiorców ok 130 tys. m3 wody, która nie wymaga uzdatniania i spełnia wszystkie normy sanitarne.
Od 10 listopada 2004r. Zakład obsługuje gminną oczyszczalnię ścieków. Jest to obiekt kontenerowy o przepustowości docelowej 220 m3/dobę. W chwili obecnej w miejscowościach Niwiska i Trześń, gdzie wybudowana została sieć kanalizacyjna odprowadzanych jest ok. 100 m3 ścieków na dobę. Planowana obecnie budowa kanalizacji w północnej części gminy zapewni eksploatację oczyszczalni w pełnym zakresie.
W zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy usługi świadczą obecnie Dębickie Zakłady Komunalne „DEZAKO” Sp. z o. o. na podstawie zezwolenia Wójta Gminy oraz umów zawieranych z właścicielami poszczególnych nieruchomości. W ramach tych usług nieruchomości zostały wyposażone w kosze o pojemności 120l oraz zestawy worków do selektywnej zbiórki odpadów szkła, makulatury, tworzyw sztucznych oraz metali. Odbiór odpadów odbywa się z częstotliwością raz w miesiącu w przypadku odpadów niesegregowanych, raz na kwartał w przypadku surowców wtórnych oraz dwa razy w roku w przypadku odpadów wielkogabarytowych. Odpady niesegregowane trafiają na składowisko odpadów w Kozodrzy, pozostałe do sortowni i zakładów przetwarzania.

Katalog usług

kliknij
Galeria

Galeria zdjęć >>
Sołectwa
Rozrywka
Inne
Realizowane Projekty

kliknij

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin