Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Licznik odwiedzin
(od 14.04.2008r.):

Finanse Gminy - Budżet

Budżet jest rocznym planem finansowym działania gminy, sporządzony w formie szczegółowych zestawień przewidywanych dochodów i wydatków. Budżet określa wielkość i źródła pozyskiwania pieniędzy do gminnej kasy, a także limity wydatków na realizowane zadania. Uchwalany jest w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy.

Rada gminy (organ stanowiący) posiada wyłączną kompetencję do uchwalania budżetu gminy oraz do dokonywania w nim zmian w trakcie roku budżetowego, (co także odbywa się poprzez podjęcie uchwały przez radę gminy). Wyłączna inicjatywa uchwałodawcza w stosunku do budżetu gminy przysługuje organowi wykonawczemu - wójtowi.

Źródłem dochodów gminy są:

  • subwencje - środki z budżetu państwa dzielone pomiędzy poszczególne miasta, gminy i powiaty. Pieniądze te przeznaczone są na częściowe dofinansowanie zadań.
  • dochody z podatków i opłat - środki wpłacane do gminnej kasy bezpośrednio przez mieszkańców, firmy i organizacje z tytułu np. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, rolnego, leśnego, wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, itp.
  • dotacje - pieniądze otrzymywane przez gminę z budżetu państwa lub innych samorządów na dofinansowanie lub pełne sfinansowanie szczegółowo określonych zadań.
  • dochody majątkowe - środki pozyskiwane z tytułu sprzedaży lub udostępnienia gminnego majątku, np. ze sprzedaży gruntów, budynków, lokali, z wpływów za dzierżawę, najem, użytkowanie wieczyste.
  • środki z Unii Europejskiej - bezzwrotna pomoc finansowa uzyskana staraniem władz gminy na realizację inwestycji i remontów oraz programów z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, wsparcia finansowego uczniów i studentów, a także rozwoju edukacji.


Budżet Gminy Niwiska na poszczególne lata dostępny na stronie BIP Gminy Niwiska

Katalog usług

kliknij
Galeria

Galeria zdjęć >>
Sołectwa
Rozrywka
Inne
Realizowane Projekty

kliknij

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin