Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Licznik odwiedzin
(od 14.04.2008r.):

Fundusze unijne i zewnętrzne w Gminie Niwiska

Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości

Gmina Niwiska otrzyma 23 843,58 zł na realizację zadania: „Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Niwiska, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.”

 • Specyfikacja zakupów:
 • Zakup torby ratowniczej (OSP Niwiska)
 • Zakup 2 defibrylatorów (OSP Niwiska i OSP Siedlanka)
 • Deska ratownicza (OSP Niwiska)
 • Szyny Cramera (OSP Niwiska)
 • 4 deski pediatryczne (OSP Niwiska, OSP Siedlanka)
 • Dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach w Niwiskach otrzyma 100 000,00 zł od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizacje zadania: „Przebudowa budynku dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach na potrzeby szkolnictwa artystycznego”. Całkowita wartość zadania 135 200,00 zł.
  Przedmiotowe zadanie stanowi kontynuację wcześniej poniesionych wydatków mających na celu zwiększenie potencjału Szkoły Muzycznej w celu prowadzenia edukacji artystycznej.
  Realizacja przedsięwzięcia jest kompleksowym podejściem mającym na względzie rozwój placówki. Realizacja przedmiotowego zadania pozwoli rozszerzyć ofertę edukacyjną szkolnictwa artystycznego na terenie gminy Niwiska.

  Link:
  http://www.mkidn.gov.pl/media/po2018/dokumenty/20180326_Tabela_ISA_publikacja.pdf

  Podsumowanie 2017 r. - Pozyskiwanie środków pozabudżetowych

  Poniżej hasłowo zestawiono Projekty – Inwestycje wdrożone do realizacji w 2017 r. –dofinansowane ze środków zewnętrznych na lata 2017 -2019:
 • „Budowa budynku szatni sportowej wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb klubu sportowego w Siedlance” – wartość dofinansowania z MSiT: 156 000,00 zł;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku, Zapolu, Trześni i Niwiskach oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w Niwiskach: PROW - 1 999 887,00 zł;
 • „Rozbudowa i przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku pod salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym”: RPO – 996 167,27 zł; MSiT: 265 800,00 zł .... więcej
 • Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Hucinie

  Gmina Niwiska zakończyła realizację zadania:
  Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Hucinie – I etap w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020
  Wartość pomocy finansowej: 10 000,00 zł

  Program „KLUB” 2017

  Dofinansowanie otrzymały LKS „Hucina”, UKS „Niwa”, LKS „Zacisze Trześń” LKS „Błękitni” Siedlanka oraz LKS „Orzeł” Kosowy
  Tym samym 5 Klubów sportowych zrealizuje program szkoleniowy i zakupy sportowe na łączną kwotę 50 000,00 zł.
  Założenia Programu „ KLUB”:
  Program „Klub” ma na celu upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wsparcie lokalnych środowisk sportowych, w których centrum aktywności fizycznej ma stanowić klub sportowy. Ma to być miejsce kształcenia talentów sportowych.

  Gminie Niwiska zrealizuje inwestycję p.n.: „Budowa budynku szatni sportowej wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb klubu sportowego w Siedlance”

  Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało Gminie Niwiska dofinansowanie na budowę zaplecza socjalno-sanitarnego w Siedlance.
  Wartość dofinansowania z MSiT: 156 000,00 zł
  Dane techniczne inwestycji:
  - powierzchnia zabudowy 145,6 m2
  - powierzchnia użytkowa 97,2 m2
  - powierzchnia netto 117,2 m2
  - kubatura 649,6 m3

  Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku, Zapolu, Trześni i Niwiskach oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w Niwiskach

  Operacja typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Zakres rzeczowy operacji w latach 2017 -2019:
  1. Budowa i przebudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Niwiska;
  2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hucisko;
  3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zapole

  Wartość kosztorysowa inwestycji: 3 543 910,91 zł
  Wartość dofinansowania: 1 999 887,00 zł
  Termin zakończenia inwestycji: 30.08.2019 r.

  Lokalny Animator Sportu - 2017

  Dzięki pozyskaniu środków finansowych przez Gminę Niwiska z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w okresie od marca do listopada 2017 r. na obiekcie „ORLIK” w Niwiskach - dwóch animatorów sportowych będzie prowadziło regularne zajęcia sportowo – rekreacyjne dla wszystkich zainteresowanych aktywnym spędzaniem wolnego czasu.
  Miesięczny wymiar zajęć animacyjnych to 138 godzin. Zajęcia będą prowadzone zgodnie z ogólnie dostępnym harmonogramem zajęć.

  Na konkurs do udziału w Programie Lokalny Animator Sportu wpłynęło 2122 wniosków aplikacyjnych. Po dokonaniu formalnej oraz merytorycznej ich oceny, do Programu zakwalifikowanych zostały 1462 orliki, co stanowi 69% wszystkich aplikujących.

  Serdecznie zapraszamy na obiekt

  Szkolny Klub Sportowy w Gminie Niwiska

  Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum z terenu Gminy Niwiska, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych. Program skierowany jest przede wszystkim do uczniów nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej np. treningami w klubie sportowym. Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w okresie luty – czerwiec i wrzesień – grudzień 2017 systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy.

  Szkoły w gminie Niwiska, które wezmą udział w Programie:
 • SP Hucina
 • SP Kosowy
 • SP Niwiska
 • Gimnazjum w Niwiskach
 • SP Siedlanka
 • SP Trześń

 • Cele programu:
  1. stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
  2. poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
  3. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
  4. zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
  5. stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
  6. tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
  7. optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
  8. promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
  9. wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

  Dofinansowanie dla Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Niwiskach

  Gmina Niwiska otrzyma 36 000,00 zł dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Niwiskach na 2016 r.

  Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Niwiskach zapewnia 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku. Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior-WIGOR” obejmuje w szczególności usługi:
  • socjalne, w tym posiłek,
  • edukacyjne,
  • kulturalno-oświatowe,
  • aktywności ruchowej lub kinezyterapii,
  • sportowo-rekreacyjne,
  • aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy),
  • terapii zajęciowej.

  Przedmiotowe dofinansowanie pozwoli wzbogacić ofertę dla seniorów w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Niwiskach.

  „Rozbudowa i przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku pod salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym”

  Gmina Niwiska w latach 2017 – 2018 zrealizuje Projekt p.n.: „Rozbudowa i przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku pod salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym” w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej oraz RPO WP na lata 2014-2020 - montaż finansowy Projektu wygląda następująco:

  Zakres rzeczowy projektu:
  Przedmiotem inwestycji będzie rozbudowa i przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej pod salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarnym.
  Projektowana sala będzie pełniła funkcję rekreacyjno-sportową, będzie miała charakter obiektu sportowego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży.
  Sala gimnastyczna będzie posiadać powierzchnię 656,80 m2.
  W części zaplecza sali, będą znajdować się następujące pomieszczenia: magazynki, wiatrołap, kantorek, WC, łazienki i szatnie.
  Nad zapleczem projektuje się antresolę o powierzchni 148,80 m2.

  Roboty budowlane:
  • Rozbiórka schodów zewnętrznych przy budynku;
  • Zamurowanie otworu okiennego na parterze oraz trzech otworów okiennych na piętrze, od strony projektowanej Sali;
  • Demontaż części pokrycia dachu na istniejącym budynku szkoły w celu połączenia dachu na projektowanej rozbudowie oraz istniejącym budynku;
  • Wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych z budynku szkoły, do projektowanej Sali, na drzwi ppoż. 90x200 EI 30;
  • Rozbudowa instalacji wewnętrznych (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, c.o., i elektrycznej);
  • Projektowana rozbudowa: parterowa z antresolą, niepodpiwniczona;
  • Dach budynku dwuspadowy, konstrukcji stalowej, kryty płytą warstwową;
  • Wysokość projektowanej rozbudowy, od poziomu terenu do kalenicy wynosi 10,26 m;
  • Kąt nachylenia połaci dachowej wynosi 6 stopni;
  • Kierunek kalenicy prostopadły do kierunku głównej kalenicy budynku szkoły;
  • Posadowienie rozbudowy budynku, na głębokości 120 cm ppt.(z zachowaniem dylatacji ok. 2 cm od istniejącego budynku szkoły);

  Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Hucinie – I etap

  Gmina Niwiska otrzymała pomoc finansową z Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 na realizację zadania: Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Hucinie – I etap
  Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

  Montaż finansowy:

  Kwota(zł)Udział w wartości zadania (%)
  Wnioskowana kwota pomocy finansowej 10 000,0044,64
  Wysokość środków własnych12 401,7855,36
  RAZEM(koszt całkowity realizacji zadania)22 401,78100

  Gmina Niwiska bierze udział w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi od 2012 r.

  „Edukacja szansą na rozwój”

  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił wyniki konkursu na projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, i Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

  Gmina Niwiska w partnerstwie z Gminą Majdan Królewski i ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. w ramach w/w konkursu otrzymali dofinansowanie w kwocie 516 182,52 zł.

  W ramach realizacji projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:
  1. Realizacja zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych wraz z przygotowaniem nauczycieli i stworzeniem do tego odpowiednich warunków (zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK)
  2. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego
  3. Realizacja zajęć metodą eksperymentu i doświadczeń z przedmiotów przyrodniczych, wyposażenie pracowni przyrodniczych oraz przygotowanie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych do ich realizacji.

  „Budujemy i wzmacniamy rodzinę – kompleksowy program wsparcia rodzin z terenu Gminy Niwiska”

  Gmina Niwiska znalazła się na liście projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-005/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

  W ramach realizacji projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:
  1. Uruchomienie Placówki Wsparcia Dziennego
  2. Program wsparcia rodzin - Praca z rodziną
  3. Realizacja usług w Placówce Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej
  4. Realizacja usług w Placówce Wsparcia Dziennego w formie specjalistycznej

  Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin

  >